اکسید آلومینیوم آلفا هندیاز محصولات و خدمات ارایه شده در موسسه شیمیایی

مشاهده

اکسید آلومینیوم آلفا فرانسویاز محصولات و خدمات ارایه شده در موسسه شیمیایی

مشاهده

اکسید آلومینیوم آلفا چینیاز محصولات و خدمات ارایه شده در موسسه شیمیایی

مشاهده

اکسید آلومینیوم آلفا در سایزهای مختلفاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

اکسید آلومینیوم آلفا سفیداز محصولات و خدمات ارایه شده در موسسه شیمیایی

مشاهده

اکسید آلومینیوم فیوز چینی سفیداز محصولات و خدمات ارایه شده در موسسه شیمیایی

مشاهده

اکسید آلومینیوم فیوز اتریشی سفیداز محصولات و خدمات ارایه شده در موسسه شیمیایی

مشاهده

اکسید آلومینیوم فیوز چینی قهوه ایاز محصولات و خدمات ارایه شده در موسسه شیمیایی

مشاهده

اکسید آلومینیوم فیوز ژاپنی قهوه ایاز محصولات و خدمات ارایه شده در موسسه شیمیایی

مشاهده

اکسید آلومینیوم فیوز در سایزهای مختلفاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

قیمت اسید بوریک ترکیهاز محصولات و خدمات ارایه شده در موسسه شیمیایی

مشاهده

اسیداگزالیک چینیاز محصولات و خدمات ارایه شده در موسسه شیمیایی

مشاهده

اسیدفسفریک چینی 85 درصد خوراکی - صنعتیاز محصولات و خدمات

مشاهده

بوراکس دکا ترکیه 10 مولکول آباز محصولات و خدمات ارایه

مشاهده

بوراکس پنتا ترکیه 5 مولکول آباز محصولات و خدمات ارایه

مشاهده

براکس ترکیه دکا پنتااز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

متابیسولفیت سدیم چینیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

متابیسولفیت سدیم ایرانیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

کربنات پتاسیم کره ای چینیاز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

هیدروکسید پتاسیم (پتاس) کره ای چینیاز محصولات و خدمات ارایه

مشاهده

آب اکسیژنه دگوسااز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

آب اکسیژنه وارداتی روسیه ترکیهاز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

اسید فسفریک چینی وارداتیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

متاسیلیکات سدیم روسیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

کلرورکلسیم پرک 77 درصد چینیاز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

کلرورکلسیم پودر چینی 77 درصداز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

فروش کلرور کلسیم پرک پودر چینی 77 درصداز محصولات و

مشاهده

کلرور کلسیم پودر و پرک چینی 77 درصداز محصولات و

مشاهده

کربنات سدیم (سودااش) ایرانی سبک سنگیناز محصولات و خدمات ارایه

مشاهده

کلرورکلسیم صنعتی 77% چینی پودر - پرکاز محصولات و خدمات

مشاهده

کلرورکلسیم خوراکی 77 درصد چینی پودر - پرکاز محصولات و

مشاهده

کلرور آمونیم (نشادر) چینی باتری گریداز محصولات و خدمات ارایه

مشاهده

نشادر چینی (کلرور آمونیم) باتری گریداز محصولات و خدمات ارایه

مشاهده

نشادر (کلرورآمونیم) باتری گرید چینی وارداتیاز محصولات و خدمات ارایه

مشاهده

سودکاستیک پرک ایرانیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

کاستیک سودا پرک ایرانی چینیاز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

سودکاستیک پرک چینیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

واردات مولکولارسیو جذب کنندهاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

واردات اسید فسفریک چینی 85 درصد صنعتی - خوراکیاز محصولات

مشاهده

کربنات سدیم سبک و سنگین ایرانی (سودااش)از محصولات و خدمات

مشاهده

آلومینیوم اکتیو جزئی - کلیاز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

سیلیس شکری ایرانیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

گوگرد پودر ایرانیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

(E.D.T.A) اتیلن دیامین تترا استیک اسید 2 سدیم 4 سدیماز

مشاهده

پلی آلومینیوم کلراید (p.a.c) چینیاز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

پلی آلومینیوم کلراید (p.a.c) هندیاز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

کربوکسی متیل سلولز (C.M.C) سی ام سی ایرانی چینی ژاپنیاز

مشاهده

ثعلب ایرانی بستنی سازی طبیعیاز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

ماده اولیه بستنی سازی (C.M.C) کربوکسی متیل سلولز چینی ژاپنی

مشاهده

اسید استئاریک رابر مالزیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

منتول_خرس نشان 2/5 کیلوگرمی چینیاز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

منتول کریستال خرس نشان 2/5 کیلویی چینیاز محصولات و خدمات

مشاهده

صمغ عربی پودراز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

قیمت فنل فتالئیناز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

اکسیدظ آلومینیوم فیوز آرایشی بهداشتیاز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

اسانس های مختلف شرکت بل آلماناز محصولات و خدمات ارایه

مشاهده

اسانس بل آلمان فرگرنس (آرایشی ، بهداشتی )از محصولات و

مشاهده

اسانس بل آلمان فلاورز (خوراکی)از محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

انواع اسانسهای برگاموت فرگرنس فلاورز خوراکی بهداشتی آرایشی بل آلماناز

مشاهده

طعم دهنده رنگ دهنده اسانس بل آلمان خوراکی بهداشتی آرایشیاز

مشاهده

پلی سوربات (توئین) 20 60 80از محصولات و خدمات ارایه

مشاهده

توئین (پلی سوربات) 20 60 80از محصولات و خدمات ارایه

مشاهده

فروش پلی سوربات توئین 20 60 80از محصولات و خدمات

مشاهده

پلی سوربات دارویی توئین 20 60 80از محصولات و خدمات

مشاهده

اسید استئاریک کاسماتیک مالزیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

اسید فسفریک خوراکی 85 درصد چینیاز محصولات و خدمات ارایه

مشاهده

اسید سیتریک انیدرید چینیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

اسید سیتریک آبدار چینیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

قیمت سیتریک اسید چینی خشک و آبدار (منوهیدرات - انیدرید)از

مشاهده

متابیسولفیت سدیم ایرانی چینیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

قیمت متابیسولفیت سدیم ایرانی چینیاز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

لاکتوز مش 200 آلمانی مگلهاز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

لاکتوز مش 200 ترکیه میبیاز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

لاکتوز مش 200 MAGGLE - MAYBI آلمان ترکیهاز محصولات و

مشاهده

سی ام سی (C.M.C) سانروز ژاپنیاز محصولات و خدمات ارایه

مشاهده

کربوکسی متیل سلولز سانروز ژاپن اصلاز محصولات و خدمات ارایه

مشاهده

سی ام سی (C.M.C) با مارکهای مختلف از کشورهای مختلفاز

مشاهده

ثعلب ایرانی خوراکی جهت بستنی سنتیاز محصولات و خدمات ارایه

مشاهده

پلی آلومینیو کلراید (P.A.C) جهت تصفیه خانه های آباز محصولات

مشاهده

پلی آلومینیوم کلراید (PAC) تصویه آب و فاضلاب و منعقد

مشاهده

پلی آلومینیوم کلراید آشامیدنی (PAC) سختی گیر آباز محصولات و

مشاهده

کلرورکلسیم خوراکی 77% چینی پرکاز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

صمغ عربی خوراکی فود گریداز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

منتول چینی دارویی گریداز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

پلی سوربات دارویی گرید (توئین) 20 60 80از محصولات و

مشاهده

سودااش سبک و سنگین (کربنات سدیم) ایرانیاز محصولات و خدمات

مشاهده

اتیلن دیامین تترا استیک اسید (E.D.T.A) دارویی چینی 2 و

مشاهده

فنل فتالئین آزمایشگاهیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

اسید سولفوریک ایرانیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

اسید کلریدریک ایرانیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

اسید نیتریک ایرانیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

اسید استیک ایرانیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

اسید فلوبوریک روسیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

فلوبورات سرب روسیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

فروش کلراتیلن رومانیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

قیمت تری کلر اتیلن رومانیاز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

آمونیاک ایرانیاز محصولات و خدمات ارایه شده در موسسه

مشاهده

فروش آمونیاک ایرانیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

قیمت آمونیاک ایرانیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

فروش استون (استن) بهداشتی پاک کنندهاز محصولات و خدمات ارایه

مشاهده

فروش پروپیلن گلیکولاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

قیمت پروپیلن گلیکولاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

حلال پروپیلن گلیکولاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

تری اتانول آمین شیمیایی پیاماز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

فروش تری اتانول آمین (فروشنده)از محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

قیمت گوگرد ایرانی پودراز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

مشاوره خرید مواد شیمیایی صنعتیاز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

مشاوره خرید مواد شیمیایی کارحانجاتاز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

مشاوره و سفارش خرید ازشما واردات مواد شیمیایی از مااز

مشاهده

مشاوره فنی تخصصی مواد شیمیاییاز محصولات و خدمات ارایه شده

مشاهده

سولفات مس روسیمواد شیمیائی وارداتی شیمیایی پیام از کشورهای تازه

مشاهده

اسانس لیمو بل آلمان نمایندگی انحصاری بازار تهران ( اسانس

مشاهده

اسانس سیب سبز بل آلمان نمایندگی انحصاری بازار تهران (

مشاهده

اسانس توت فرنگی بل آلمان نمایندگی انحصاری بازار تهران (

مشاهده

اسانس گلهای بهاری بل آلمان نمایندگی انحصاری بازار تهران (

مشاهده

اسانس نیوا بل آلمان نمایندگی انحصاری بازار تهران ( اسانس

مشاهده

اسانس لوکس بل آلمان نمایندگی انحصاری بازار تهران ( اسانس

مشاهده

اسانس برگاموت بل آلمان نمایندگی انحصاری بازار تهران ( اسانس

مشاهده

فروش اسانس (لیمو،سیب سبز،توت فرنگی،گلهای بهاری،نیوا،لوکس،برگاموت،عطرچای)موادشیمیایی درطول حدود 35 سال

مشاهده

فروشنده مواد شیمیایی صنعتیما بعنوان عمدهفروش مواداولیهشیمیائی به دیگر هم

مشاهده

فروشنده مواد شیمیایی آزمایشگاهیاز محصولات و خدمات ارایه شده در

مشاهده

فروشنده مواد شیمیایی آرایشی بهداشتیاین واحدصنفی با در اختیار داشتن

مشاهده

بی کرومات سدیم روسیمواد شیمیائی وارداتی شیمیاییپیام از کشورهای تازهاستقلالیافته

مشاهده

اسید کرمیک روسیبازرگانی شیمیاییپیام یکی از تهیهوتوزیع کنند گان مواداولیه

مشاهده

اکسید آلومینیم آلفا و فیوزدر حال حاظر یکی از دیگر

مشاهده

را به بازار موادشیمیائی عرضه نمائیم ودر این زمینه ها

مشاهده

اکسید آلومینیم آلفا و فیوز تری باخر-کره و چیناین واحد

مشاهده

اکسید آلومینیم آلفا و فیوز تری باخر-کره و چین سفید

مشاهده

اکسید آلومینیم آلفا و فیوز تری باخر-کره و چین مش

مشاهده

گزانتان گاماین واحد صنفی با در اختیار داشتن کادری مجرب

مشاهده

سدیم آلمیناتدر حال حاظر یکی از دیگر شاخه های کاری

مشاهده

سیلیکاژل سفید بی رنگرا به بازار موادشیمیائی عرضه نمائیم ودر

مشاهده

سیلیکاژل آبیبازرگانی شیمیایی پیام یکی از تهیه و توزیع کنند

مشاهده

سیلیکاژل صورتیصنایع مانند نساجی ، چرم سازی ، کاغذ سازی

مشاهده

در ابتدای پس از جنگ واردات عمده شیمیایی پیام از

مشاهده

در حال حاظر یکی از دیگر شاخه های کاری پرقدرت

مشاهده

مواد شیمیائی وارداتی شیمیایی پیام از کشورهای تازه استقلال یافته

مشاهده

در زمینه اسانسهای متنوع و مختلف در شاخه های بهداشتی

مشاهده

شیمیایی پیام همچنین اعلام می کند ، درزمینه مشاوره شیمیائی

مشاهده

را به بازار موادشیمیائی عرضه نمائیم ودر این زمینه ها

مشاهده