دسته بندی ها
اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۱۱۸۳۵۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۱۱۳۴۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸
آقای مطلق ۱۹۸۲۸۱۶ ۹۱۲ ۰۰۹۸
آقای اکبری ۱۷۹۸۰۹۴ ۹۱۲ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۲۰۳۳۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
آقای مطلق ۹۱۲۱۹۸۲۸۱۶ ۰۰۹۸
آقای اکبری ۹۱۲۱۷۹۸۰۹۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان ناصرخسرو ، کوچه خدابنده لو ، پلاک 57

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان ناصرخسرو ، کوچه خدابنده لو ، پلاک 57

  • :
  • ۳۳۱۱۸۳۵۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۱۱۳۴۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • آقای مطلق ۱۹۸۲۸۱۶ ۹۱۲ ۰۰۹۸
  • :
  • آقای اکبری ۱۷۹۸۰۹۴ ۹۱۲ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۹۲۰۳۳۹ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • :
  • :

 آقای مطلق - اکبری
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۱۱۸۳۵۳
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۲۰۳۳۹
 
 
 
 
 
 

آدرس