دسته بندی ها
اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۱۱۸۳۵۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۱۱۳۴۵۶ ۲۱ ۰۰۹۸
آقای مطلق ۱۹۸۲۸۱۶ ۹۱۲ ۰۰۹۸
آقای اکبری ۱۷۹۸۰۹۴ ۹۱۲ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۲۰۳۳۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
آقای مطلق ۹۱۲۱۹۸۲۸۱۶ ۰۰۹۸
آقای اکبری ۹۱۲۱۷۹۸۰۹۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان ناصرخسرو ، کوچه خدابنده لو ، پلاک 57

موسسه شیمیایی پیام

#بازرگانی #شیمیایی_پیام یکی از #تهیه_و_توزیع کنند گان #مواد_اولیه #شیمیائی_#صنعتی و #شیمیایی_آزمایشگاهی و از #وارد_کنند گان #عمده #مواد_شیمیایی درطول حدود 35 سال #سابقه دراین #صنف می باشد.

ادامه...